Podmienky používania - hladas.sk

podmienky používania

COPYRIGHT © hladas.sk, 1999-2010

Všetok textový a multimediálny obsah a akékoľvek informácie uverejnené na serveri Hladas.sk sú vlastníctvom tvorcov a ďalších osôb, ktoré sa podieľajú na ich tvorbe v zmysle zákona č. 383/1997 Z.z.. Obsah sekcie mobil.hladas.sk je autorskými právami viazaný na spoločnosť mediaplazza.com, ktorej je Hladas.sk iba sprostredkovateľom.Všetky tu zverejnené dáta a údaje sú chránené autorskými právami. Akékoľvek distribuovanie obsahu uverejneného na tejto doméne alebo akýchkoľvek jeho súčasti je možné až po získaní súhlasu autora. Grafické a textové odkazy na naše stránky je možné legálne uverejniť na iných stránkach. Názor redakcie a vedenia serveru Hladas.sk sa nemusí zhodovať s názormi autorov zverejnených príspevkov. Za obsah a pravdivosť inzerátov a reklamných bannerov zodpovedajú zadávatelia kampaní.

PODMIENKY POUŽÍVANIA HLADAS.SK

Server Hladas.sk je prístupný všetkým užívateľom siete internet BEZPLATNE. Stránky Hladas.sk a ani žiadnu časť serveru Hladas.sk NESMIE tretia strana využívať bez predchádzajúcej písomnej dohody využívať pre svoju zárobkovú alebo nezárobkovú činnosť či ich ponúkať svojim klientom ako svoje vlastné. Požadovanie akýchkoľvek poplatkov (vrátane manipulačných a režijných poplatkov) zo strany tretích osôb za využívanie služieb a produktov poskytovaných v rámci serveru Hladas.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu protizákonné a tretia osoba sa tým vystavuje súdnemu sporu a trestnému stíhaniu. Je zakázané spracovávať, upravovať a zasahovať do obsahu serveru Hladas.sk. Stránky Hladas.sk môžu byť zobrazované a články vytláčané iba pre osobnú nekomerčnú potrebu a užívateľ súhlasí s tým, že obsah stránok NEBUDE ďalej šíriť, reprodukovať, rozosielať, inak distribuovať, predávať, publikovať, vysielať či inak poskytovať ďalším osobám bez predchádzajúceho písomného povolenia od prevádzkovateľa projektu! Z tohto pravidla je stanovená jedna výnimka, kedy je užívateľ oprávnený bezplatne zverejniť ikonku, logo alebo banner serveru Hladas.sk ako odkaz na webové stránky portálu Hladas.sk s url adresou "www.hladas.sk".

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI A ZÁRUK

Každý užívateľ vstupuje na server Hladas.sk a používa ho na vlastné riziko. Hladas.sk neodpovedá za akékoľvek škody, či už priamo alebo nepriamo, vzniknuté v súvislosti s používaním serveru Hladas.sk, ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej či úplnej nefunkčnosti serveru Hladas.sk. Prevádzkovateľ Hladas.sk nezodpovedá za výšku Vášho telefónneho účtu. Hladas.sk nezodpovedá ani neručí za pravdivosť, obsah ani formu reklamy, uverejnenej na serveroch Hladas.sk a neručí ani za záväzky osôb, ktorých ponuky sú vo forme reklamy zverejnené na serveri Hladas.sk. Uvedené pravidlá a práva sú záväzné pre všetkých užívateľov a prevádzkovateľ Hladas.sk je ochotný chrániť si svoje práva aj súdnou cestou.

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Používanie serveru Hladas.sk nevyžaduje zadanie žiadnych osobných údajov.

Niektoré údaje, poskytnuté pri registrácií majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení. Prevádzkovateľ portálu hladas.sk sa týmto zákonom riadi a koná všetko v súlade s uvedeným zákonom a tak, aby osobné údaje uživateľov serveru hladas.sk, boli ochránené.

ROZŠÍRENIE POŽADOVANÝCH INFORMÁCII

V prípade súťaží, výherných akcií, kvízov a podobných aktivít môže prevádzkovateľ serveru Hladas.sk od účastníkov tejto akcie požadovať aj ďalšie osobné údaje, ktoré sú podľa platných právnych predpisov potrebné na overenie totožnosti osoby, ktorá sa zúčastňuje danej akcie, alebo údajov potrebných, podľa spôsobu akcie, potrebných na upovedomenie prípadných víťazov. Informácie získané o užívateľoch zúčastňujúcich sa akcie sponzorovanej tretím subjektom a to vrátane takto získaných osobných údajov, môžu byť tomuto tretiemu subjektu poskytnuté. Hladas.sk si vyhradzuje právo zverejniť mená a prípadne iné informácie o víťazoch danej akcie. Akékoľvek informácie, ktoré užívateľ serveru Hladas.sk poskytne tretím osobám pri kúpe tovaru, služieb či inej činnosti, sprostredkovanej pre tretie osoby serverom Hladas.sk, sú chránené podľa pravidiel toho to partnera a nevzťahujú sa na ne pravidlá uvedené na tejto stránke.

PRÁVA UŽIVATEĽA SERVERU HLADAS.SK

Podľa Zákona o ochrane osobných údajov má každý užívateľ, ktorý poskytol osobné údaje, právo písomne (alebo formou e-mailu) požiadať správcu dát o poskytnutie informácii o tom, ktorými osobnými údajmi o ňom správca disponuje.